Press "Enter" to skip to content

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het model herroeping formulier, maar bent hiertoe niet verplicht. (u kunt dit ook schriftelijk, per post, fax of e-mail doen)

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Consumenten hebben het recht op herroeping bij levering van diensten respectievelijk verkoop op afstand (deze regel geldt niet voor verkoop vanuit de showroom!). Bandenshop.nl zal hierbij uitleggen wat het herroepingsrecht precies is. Er is soms nogal wat verwarring over de rechten die u als consument heeft. Een aantal consumenten staan erop dat zij na het dragen van Lingerie en ondergoed nog steeds recht hebben op hun herroepingsrecht. Helaas (voor u) werkt het niet zo.

Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Uitleg herroepingsrecht

Tijdens de bedenktijd heeft u als consument het recht om de zaak te beoordelen en te proberen zoals u dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Dat betekent in het algemeen dat hij het geleverde product ook zal mogen uitpakken en zo nodig mag inschakelen en gebruiken zoals u dat in de winkel ook zou mogen. Zolang u als klant echter nog niet besloten heeft het product te houden, mag u het product weliswaar bekijken, echter niet gebruiken.

Voorbeeld

Een kledingstuk mag men passen, maar mag het niet gaan dragen. Een wasmachine mag men bekijken, maar men mag er geen was mee draaien. Schoenen mag men passen, maar men mag er geen wandeltochten mee houden.

Gebruik maken van het herroepingsrecht

Wilt u gebruik maken van uw herroepingsrecht dan doet u dat door terugzending van het product binnen de bedenktijd (14 dagen) of door een verklaring gericht aan de verkoper te sturen binnen de bedenktijd (14 dagen). Nadat u ons heeft laten weten dat u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, heeft u nog 14 dagen om het product terug te sturen.

Product en verpakking zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat

Indien u een product koopt en u bent er niet zeker van dat u het product wilt houden dan raden wij u aan voorzichtig om te springen met het product en de verpakking. Indien u namelijk wel gebruik maakt van uw herroepingsrecht dient u als consument het product en de verpakking zo veel als redelijkerwijs mogelijk is het product en de verpakking in de oorspronkelijke staat bij ons aan te leveren.

De artikelen dienen, indien redelijk mogelijk, ongebruikt, onbeschadigd te worden geretourneerd. Tevens vragen wij u vriendelijk de originele factuur, pakbon of aankoopbewijs bij te sluiten. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant. Wij zullen het volledige aankoopbedrag zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terug storten. Wij mogen wachten met terugbetalen totdat wij de goederen hebben ontvangen, of u heeft aangetoond dat u ze heeft verzonden.

Bij een ongefrankeerde of rembours zending naar Sluusgoed, kunnen wij u kosten in rekening brengen

Klantenservice

Bij Sluusgoed.nl draait alles om tevreden klanten. Mocht u echter toch vragen hebben over het herroepingsrecht dan kunt uw vraag richten aan onze klantenservice per e-mail info@sluusgoed.nl.

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
— Aan
Sluusgoed
Kerkstraat 20
8064 DP Zwartsluis
info@sluusgoed.nl

— Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering herroep:

— Besteld op (DD-MM-YYYY) : — Bestelnummer :

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en) :

— IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum(DD-MM-YYYY):